ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

2015.01.05. - 2017.12.31.


Az üzletszabályzat tartalma, hatálya, érvényessége, módosítása


1.) Az Üzletszabályzat tartalmazza a Garmada Áruház Ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit, felek jogait és kötelezettségeit. Az Üzletszabályzat tartalmazza továbbá az Ügyféllel kötött szerződések feltételeit.

2.) Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Garmada Áruházra (címe: 1135 Budapest, Hun u.4/B, Garmada Projekt 2012 Kft., Cg.01-09-989758), mint Bérbeadó - Bizományosra valamint a vele bérleti-bizományosi szerződést kötő, illetve a Garmada Áruházban vásárló természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra (továbbiakban Ügyfél). Amennyiben jelen Üzletszabályzat Bérbeadót, illetve Bizományost említ, úgy az a Garmada Áruházat, míg Bérlő és Megbízó esetében az Ügyfelet jelenti.

3.) Az Üzletszabályzat 26, 28-29 pontjai a Garmada Áruházba belépő minden személyre kiterjed.

4.) Magánszemélyek esetében Ügyfél csak 16 évnél idősebb személy lehet.

5.) Az Üzletszabályzat és annak bármely módosítása azon a napon lép hatályba, amely napon az a Garmada Áruházban kifüggesztésre és a www.garmada.net weboldalon közzétételre kerül. A kifüggesztett és a honlapon közzétett Üzletszabályzat eltérése esetén a kifüggesztett verzió az érvényes. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a módosításokat a hatályba lépés után megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

6.) Az Üzletszabályzat egyben a Garmada Áruház Általános Szerződéses Feltétele. Az Üzletszabályzattól eltérő szerződésben és/vagy szerződéses feltételben a felek írásban, külön állapodnak meg. A Garmada Áruház vezetősége a külön szerződéses feltételről, ill. a külön szerződésről és a szerződő partnerről saját diszkrecionális joga alapján, eseti jelleggel dönt. A Garmada Áruház vezetősége ezt a döntését üzletpolitikai vagy egyéb okból hozza, ezt nem köteles megindokolni, ezen döntése ellen jogi út kizárva.

7.) A Garmada Áruház köteles az Üzletszabályzatot – a mindenkor érvényes, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveggel – és a hatályos árlistát az áruházban jól látható módon elhelyezni, kérésére bárkinek rendelkezésre bocsátani, és honlapján hozzáférhetővé tenni. A Garmada Áruház a szerződés megkötésekor hatályos Üzletszabályzatot és árlistát e-mail-ben is megküldi az Ügyfélnek.

8.) Az Üzletszabályzatot a Garmada Áruház figyelemmel a piaci-, jogszabályi-, hatósági környezet lényeges változásra bármikor megváltoztathatja azzal, hogy az kizárólag a hatálybalépést követően aláírt szerződésekre alkalmazható, kivéve olyan kisebb jelentőségű módosításokat, melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek az Ügyfél hátrányára történő lényeges változását.

9.) Adatvédelem - Külön adatvédelmi szabályzat szerint


Ügyfél és Garmada Áruház közötti szerződés létrejötte és feltételei:

10.) Ügyfél és a Garmada Áruház bérleti- bizományosi szerződést kötnek jelen Üzletszabályzat, mint Általános Szerződéses Feltételek szerint. A szerződés határozott időre szól, szerződéses díjat kizárólag a nyitvatartási napokra kell fizetni. Az elárusítóhelyek (polcok, vitrin polc) szerződéses díjait a mindenkor hatályos árlista tartalmazza.

10.1.) A szerződés a felek között bár szóban jön létre, de érvényességi feltételei: a) az Ügyfél az Üzletszabályzatot, mint Általános Szerződéses Feltételeket megismerje, valamint elfogadja, b) az Ügyfél a következő adatait a szerződéshez megadja: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, c) a szerződéses díjat megfizesse d) és erről az ügyfél részére számla készüljön.
A kiállított számla - a vonatkozó jogszabályi feltételek betartása mellett - tartalmazza még: a) Ügyfél nevét és címét, b) a bérelt árusítóhely típusát, c) a fizetett nyitvatartási napok számát, d) a fizetett szerződéses díj összegét, e) a bérlet első és utolsó napját, f) az ügyfél nyilatkozatát az Üzletszabályzat és Általános Szerződéses Feltételek megismeréséről és elfogadásáról, g) az Ügyfél aláírását.
A Garmada Áruház – az Ügyfél által aláírt, s a fenti szabályoknak megfelelő- számlája igazolja egyben a szerződés létrejöttét. Az ügyfél a szerződéshez szükséges további adatait a leltárív tartalmazza.

10.2.) A  szerződést bármely fél rendkívüli felmondással azonnali hatállyal mondhatja fel, ha a másik fél bármely lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi. Az azonnali hatályú felmondást a másik féllel írásban, a felmondás okának megjelölésével kell közölni. Az azonnali hatályú felmondás okát annak a félnek kell bizonyítani, aki azonnali hatállyal felmondott.

11.) Ügyfél az árukészletéről a 23. pont szerinti leltárt készít, melyet a Garmada Áruháznak elektronikusan benyújt, s a leltár íveken szereplő adatok alapján kerülnek nyilvántartásba a termékek.

12.) A leltár ív alapján az Ügyfél áruit egyedileg megjelöli azonosító címkék kitöltésével és azokat áruira felhelyezi a 23. pont szabályai szerint. A címkével megjelölt árut az Ügyfél maga helyezi el a bérelt árusítóhelyére, az áruk feltöltése és az árusítóhely rendezése az Ügyfél feladata és felelőssége.

13.) Ügyfél az árukészletét bármikor megváltoztathatja, új terméket hozhat be, cserélheti azokat. Minden esetben, amikor a szerződés időtartama alatt új termékek kihelyezésére kerül sor, vagy Ügyfél az áru árát megváltoztatja, vagy kivonja és/vagy kicseréli áruit, azt a vonatkozó nyomtatványon kell rögzíteni a fenti szabályok alkalmazásával az alábbi kiegészítésekkel:
a.) Abban az esetben, ha Ügyfél az el nem adott termékét visszaveszi, ezt az erre szolgáló külön nyomtatványon kell feltüntetni (Visszáru jegyzék).
b.) Ha Ügyfél átárazza a termékét, akkor az átárazásra vonatkozó információt az erre szolgáló Átárazási kérelmen kell rögzíteni. Ebben az esetben a termék azonosítója megmarad, de új áron kerül be a rendszerbe.
c.) ha új árut hoz be, akkor új leltárt készít vagy a meglévőt kiegészíti.


Az elszámolás szabályai, feltételei

14.) Az Ügyfél és Garmada Áruház egymással a szerződéses idő végén, utólag számol el, Garmada Áruház ekkor fizeti ki Ügyfélnek az eladott áruk ellenértékét.
Az áru az értékesítésig az Ügyfél tulajdona marad. Amennyiben a bizományosi értékesítés megtörtént, a vételi jegy kiállításra kerül és felek egymással a szerződéses idő végén elszámolnak. A vételi jegy kiállítása során, valamint az un. „adományozási és bizományosi szerződés” kötése esetében amennyiben ennek aláírásában az Ügyfél tartósan akadályoztatva van, vagy azt a felszólítás ellenére sem írja alá, az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy őt ebben a Garmada képviselje és helyette és nevében eljárjon.15.) Az elszámolás további feltétele, hogy Ügyfél az árusítóhelyet saját áruitól és bármely más tárgyaitól teljes egészében kiüríti, és az árusítóhelyet a Bérbeadónak átadja a 31. pont szerint.
Amennyiben Ügyfél a szerződés lejárta szerinti - vagy a ¼ éves az elszámolást (17. pont) bármely oknál fogva nem teszi meg vagy az elszámolt bevételéért nem jelenik meg, úgy azt a Garmada a megbízott Ügyvédi Irodájánál (304. sz. Ügyvédi Iroda, 1056 Budapest, Szerb u.17.-19) letétbe helyezi és kizárólag onnan vehető fel.

16.) A Garmada Áruház vezetősége ez alól a szabály alól saját diszkrecionális joga alapján, eseti jelleggel kivételt tehet. A Garmada Áruház vezetősége ezt a döntését üzletpolitikai vagy egyéb okból hozza, ezt nem köteles megindokolni, ezen döntése ellen jogi út kizárva.

17.) Kötelező elszámolási idő minden ¼ év utolsó napját követő első nyitvatartási nap, ekkor a Garmada az Ügyféllel az addigi értékesítéssel elszámol abban az esetben is, ha a szerződéses szerződés nem járt le.

18.) Az ingóságok értékesítése után, és az esetleges adókötelezettség (bevallás, fizetés, stb.) az Ügyfél kötelezettsége, Garmada Áruházat az Ügyfél értékesítése után adókötelezettség (bevallás, fizetés, stb.) nem terheli.
Az értékesítés egyéb szabályai

19.) a.) a vásárlók részére eladott árukért a jog- és kellékszavatosság változatlanul és közvetlenül Ügyfelet terheli;
b.) a műszaki cikkekre az ún. „kipróbálási garancia” az érvényes, azaz vevő a vételkor kipróbálhatja, a vásárlást követően Ügyfél és a Garmada Áruház szavatossága megszűnik;
c.) az Ügyfél a bérelt árusító helyét albérletbe nem adhatja, harmadik személy részére bérbeadó írásos hozzájárulásával részben vagy egészben engedheti át.
d.) Garmada Áruház nem vállal felelősséget az áruk tényleges eladásáért.
e.) Garmada Áruház jogosult az Áruházba behozott árut bármilyen, a Garmada Áruházat célzó promóció, reklám céljára felhasználni.
f.) Ha a szerződéses idő lejárta előtt az Ügyfél az áruit kivonja az üzletből és az értékesítést megszünteti, ezen a címen nem jár vissza - részben vagy egészben - a már megfizetett szerződéses díj.
g.) A Garmada Áruház az Ügyfél által megadott ártól csak az Ügyféllel külön egyeztetve, kivételes esetben térhet el. (pl. vevői alku)
Az árusítóhely használata

20.) Ügyfél jogosult és köteles az árusító helyet rendeltetésszerűen használni és azzal a jó gazda módjára bánni, az rendszeresen gondozni, rendezni. Az árusítóhelyen átalakítást nem végezhet.
Ügyfél áruját köteles a bérelt polcokon más Ügyfél tárgyainak károsodása-, valamint a Vásárlók vagyontárgyainak, illetve testi épségének, egészségének veszélyeztetése nélkül elhelyezni és tárolni. Ennek érdekében Ügyfél köteles a bérelt polcát rendszeresen karbantartani.  Az e pont megsértéséből származó káráért az Ügyfél a felelős.

21.) Amennyiben a Vevők Ügyfél áruját a polcon belül összekeverik, vagy egy másik Ügyfél polcán vagy árui közé helyezik át, ill. az azonosító elveszik, az árusítóhely és/vagy az azonosító újbóli elrendezése, az áru és/vagy az azonosító felkutatása, eredeti helyére történő visszarakása a Garmada Áruháznak kizárólag az erre vonatkozó külön írásbeli szerződés alapján és ellenértékért feladata;

22.) Garmada Áruház a tőle elvárható gondossággal maga is vigyáz az árukra, azonban az árusítóhelyen elhelyezett áruk esetleges megrongálódásáért a Garmada Áruházat felelősség nem terheli.  A Garmada Áruház a szerződéses idő alatt az Ügyfél áruit csak rendkívül indokolt- és szükséghelyzetben helyezi át az Áruházon belül más, azonos kialakítású árusítóhelyre, és arról Ügyfelet haladéktalanul értesíti.
A leltár és azonosító címke szabályai

23.) A leltár ív (táblázat) kötelezően tartalmazza a termék azonosítószámát, mennyiségét és egységárát. Opcionálisan tartalmazhatja a termék megnevezését és annak a polcnak a számát, ahova kihelyezésre került. Ügyfél a leltárát excel formában gépírással maga készíti el és elektronikus módon beküldi Bérbeadónak, hogy az változtatás nélkül be tudja illeszteni saját nyilvántartó rendszerébe. Amennyiben a fentiek ellenére a leltárt a Bérbeadó bármely okból maga viszi be gépírással nyilvántartó rendszerébe, úgy az esetleges gépelési hibáért, elgépelésért, hiányzó vagy hiányos adatért felelősséget nem vállal. Amennyiben Ügyfél a leltárát elektronikus út helyett papír alapon kívánja átadni a Garmada Áruháznak, úgy a Garmada Áruház – vagy megbízottja - jogosult ezért díjat felszámítani a hatályos árlista szerint. A leltár jellemzői:
a.) A termék azonosítószáma: 8 numerikus karakter, az első 4 az Ügyfél egyedi azonosító száma, a második 4 a termék egyedi azonosítója, például 10230123 = az 1023-as eladó 0123-as számú terméke. A számozást 0001-el kell kezdeni és minden új tételnél 1-gyel növelni. Minden áru azonosítószámot kap, azonosító nélküli termék nem kerülhet ki a polcra! Azonos jellegű és értékű termékek (pl. könyv 100.- Ft) kaphatnak ugyanolyan azonosítót.
b.) Az áru mennyisége egyedi azonosítóval ellátott termékeknél mindig 1, azonos jellegű és értékű, ugyanolyan azonosítóval ellátott termékeknél a polcra ténylegesen kihelyezett termékek száma.
c.) Az ár: magyar forintban kifejezett vételár, melyet a Vevő fizet a termék ellenértékeként. Áfát nem tartalmaz. Értékesítés esetén az Ügyfél a teljes vételárat megkapja.
d.) Megnevezés: a könnyebb beazonosíthatóság és az esetleges visszaélések elkerülése érdekében ajánlott feltüntetni a leltárban a termék megnevezését is.
e.) az Ügyfél adatai: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, partnerkód, dátum
f.) A leltárívet vagy annak módosítását az Ügyfél külön aláírja.
g.) Árusítóhely/polc száma: a Ügyfélnek lehetősége van az áru helyét is feltüntetni a leltárban, ezt akkor érdemes megtenni, ha több polc bérbevételére kerül sor.
h.) Az azonosító címkék (más szóval árucímkék) minimális tartalma:
- áru azonosítószáma
- áru rövid megnevezése
- forintban meghatározott ár
Az árucímkéket Ügyfél az árucikkeken jól látható módon saját maga helyezi el és megfelelően rögzíti (lehet ragasztani, tűzni, fűzni). Amennyiben az árun az azonosító címke bármely okból nincs rajta, az áru nem eladható.
Tiltott áruk

24.) A Garmada Áruházban nem árusítható:
• élelmiszer
• közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
• dohányáru
• gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag
• motorbenzin, gázolaj, autógáz
• gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag
• háztartási tüzelőanyag
• palackos gáz
• élő állat
• élő növény
• állateledel
• takarmány
• állatgyógyászati készítmény
• állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék vagy termésnövelő anyag
• szexuális termék
• fegyver és lőszer
• szúró, vágó eszközök
• pirotechnikai termék
• növényvédő szer
• termésnövelő anyag
• mezőgazdasági nyersanyag, termék; hulladék
• tűz- és robbanásveszélyes-, pirotechnikai -, sugárzó-, romlandó áruk
• jövedéki termékek
• külön kezelést igénylő termékek
• hamis vagy hamisított márkajelzésű termékek
• bármely okból jogellenes-, és/vagy jogellenes beszerzett -, előállított termékek
• csak hatósági engedéllyel forgalmazható áruk,
• az Európai Bizottság 709/2010/EU rendelet "A" és "B" mellékletében meghatározott termékek,
• 50000 Ft-nál magasabb eladási értékben megadott áruk

Garmada Áruház a fentiek alá nem tartozó áruk árusítását és elhelyezését is bármikor megtagadhatja üzletpolitikai vagy egyéb okból, és ezt nem köteles megindokolni, döntése ellen jogi út kizárva.
Nyitvatartási idő

25.) A Garmada Áruház nyitvatartási ideje: heti hatnapos nyitva tartás.
hétfő - péntek:    11:00 – 19:00
szombat:              9:00 – 13:00
vasárnap és munkaszüneti nap:zárva.
Garmada Áruház a fenti nyitvatartási időt a már megkötött szerződés fennállása alatt csak rendkívül indokolt esetben módosíthatja, és erről az Ügyfélt utólag köteles értesíteni.
Jogellenes cselekmények, lopás, rongálás, felelősség

26.) Az Ügyfél jogai és törvényes érdekei megvédése céljából, vagyonbiztonsági okokból a Garmada Áruház kamerarendszert működtet. Az Áruház területére való belépéssel mindenki egyben hozzájárulását adja, hogy vagyonbiztonsági okból róla video felvétel, fotó, stb., készüljön. Lopás (vagy egyéb bűncselekmény) esetén a Garmada Áruház az elkövetőt jogosult az Áruházból kitiltani.

27.) Az esetleges bolti lopás miatt Garmada Áruház kárfelelőssége csak a zárt vitrinben elhelyezett árukért teljes körű, a polcon szabadon elhelyezett áruk eltűnése esetén Garmada Áruház kárfelelőssége az Ügyfél által leadott leltár szerinti ár maximum 10 %-ára korlátozódik és a kártalanítás teljes összege nem haladhatja meg a Ügyfél által fizetett szerződéses díj összegét.

28.) Lopás (vagy egyéb bűncselekmény) esetén a Garmada Áruház a bűncselekménnyel kapcsolatos összes ismert adatot átadja a sértettnek, hogy feljelentést tehessen, de maga is feljelentést tehet saját döntése alapján.
Az elkövető nevét és fényképét az Áruházban közszemlére teszi, adatait a sértettnek kiszolgáltatja, s minden eszközzel közreműködik, hogy a sértett megfelelő elégtételt kapjon. Az elkövető jogellenes cselekedetei szankciójaként ezekhez hozzájárul (Ptk. 2:42 § (3) bek.). Jelen pontról szóló hirdetményt a Garmada Áruház jól látható helyen is közzéteszi.

29.) Amennyiben akár az Ügyfél akár a Vásárló az Áruházban található tárgyakban kárt okoz (rongálás), úgy köteles a kárt megtéríteni. Áruk esetében a kártérítés alapja a leltár szerinti vételár.
Használati szavatosság

30.) Garmada szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérleményre és/vagy az árusítóhelyre vonatkozóan olyan joga, mely a Ügyfélt a használatban akadályozná vagy korlátozná, valamint szavatolja továbbá, hogy a bérlemény és/vagy az árusítóhely a szerződéses jogviszony időtartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas. Garmada viseli a bérlemény létével járó rezsi költségeket.
Az árusítóhely kiürítése a szerződés megszűnése esetén

31.) Ügyfél a szerződés bármely oknál fogva történő megszűnése esetén a megszűnéssel azonos napon (ha az bármely okból nem nyitvatartási időre esik, akkor az azt követő első nyitvatartási napon), köteles: az áruház zárását min. 1 órát megelőzően az árusítóhelyet saját áruitól és bármely más tárgyaitól teljes egészében kiüríteni és azokat a Garmada Áruházból elszállítani és az árusítóhelyet bérbeadónak átadni.
A kiürítés elmulasztásának következményei, birtokbavétel, tárolás, megsemmisítés, kötbér

32.) Amennyiben az Ügyfél a 31. pontot bármely oknál fogva nem tartja be, úgy jogellenes magatartása szankciójaként hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó az árusító helyet maga birtokba vegye és kiürítse. Erről Garmada Áruház az Ügyfélt e-mail-ben és telefonon tájékoztatja és felszólítja az áruk elszállítására az Áruházból.

33.) a.) Az Ügyfél által az Áruházban visszahagyott árukat a Garmada Áruház a szerződéses lejárati időt követően legfeljebb 10 napig köteles raktárban tárolni.
b.) Ettől eltérően a Garmada Áruház saját döntése alapján részben vagy egészben az Ügyfél áruit polcon is tarthatja vagy akár más polcon is elhelyezheti, ekkor az Ügyfél árui változatlan árért tovább értékesíthetőek, akár 10 napon túl is.  Akár a polcon tartásért akár a raktári tárolásért Garmada Áruház napi kötbért számol fel az Ügyfélnek. A napi kötbér a napi szerződéses díj 300%-a.

34.) a.) Amennyiben Ügyfél az árut a szerződés megszűnését követő 10. nap eltelte után sem szállítja el és a Garmada Áruház a 32. pont szerint elszállításra felszólította, úgy Bérbeadónak jogában áll úgy tekinteni, hogy Ügyfél az ott hagyott áruk tulajdonjogáról lemond, azokról Bérbeadó szabadon rendelkezhet, s elszámolási kötelezettség az Ügyfél felé nem terheli. Ebben az esetben a 10 napos elszállítási határidő elmulasztása miatt az Ügyfélnél nincs helye a késedelem kimentésének.
Ha a Garmada Áruház az áruk megsemmisítéséről dönt, úgy az ügyfél kötbért fizet, ennek mértéke 10 napi szerződéses díjjal egyenlő.
b.) A Garmada Áruház jogosult úgy is dönteni, hogy a civil partnerprogramban résztvevő szervezetek javára ajánlja fel a 31-34 pont szerint visszamaradt árukat.

35.) A fenti 31-34 ponton felül, az ügyfél által az áruházban hagyott, valamint árucímke (azonosító) nélküli vagy bármely okból beazonosítatlan tárgyakat a Garmada Áruház azok fellelést követő max.10 napig köteles őrizni, ezt követően jogában áll úgy tekinteni, hogy az otthagyott áruk tulajdonjogáról annak tulajdonosa lemond, azokról a Garmada Áruház szabadon rendelkezhet. A Garmada Áruház a civil partnerprogramban résztvevő szervezetek javára ajánlja fel az e pont szerinti tárgyakat vagy megsemmisíti azokat.

36.) A kötbért a Garmada Áruház jogosult az elszámoláskor az Ügyfélnek az értékesítése után járó összegbe beszámítani, az ezen felüli esetlegesen fennmaradó részt pedig tőle követelni.

37.) A Garmada Áruház vezetősége a 32-36. pontokban a (tárolás- polcon tartás, megsemmisítés, felajánlás kötbér érvényesítése) saját diszkrecionális joga alapján, eseti jelleggel dönt, ezt a döntését üzletpolitikai vagy egyéb okból hozza, ezt nem köteles megindokolni, ezen döntése ellen jogi út kizárva.
Együttműködés a szerződés kölcsönös teljesítése érdekében, kapcsolattartás

38.) A Felek a szerződés teljesítése során együttműködésre kötelesek, egymást minden lényeges körülményről megfelelő időben és módon tájékoztatják amely jelen szerződés teljesítését (pl. címváltozás megváltozása, stb.), illetve a másik fél jogos érdekeit érinti. A változás-bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.

39.) Szerződő Felek elfogadják az elektronikus leveleket is, mint hivatalos kommunikációt és vállalják az elektronikus levelezés természetéből adódó kockázatokat (pld. elektronikus levél elvesztése vagy eltérítése, vírusok). Az elektronikus levélben folytatott kommunikációt a felek nem fogadják el hivatalosnak azokon a területeken, ahol az Üzletszabályzat papíralapú írásbeliséget ír elő, vagy valamely jogszabály írásbeliséget követel meg.


Az üzletszabályzat megismerése és elfogadása, bírósági kikötés

40.) Az Üzletszabályzat megismerése az Ügyféllel kötött szerződés feltétele, az Üzletszabályzat megismerését és elfogadását az Ügyfél a szerződés megkötésekor írásban megerősíti. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja, vagy bármely okból nem tudja azt megismerni az Üzletszabályzatot, arról a Garmada megbízott Ügyvédi Irodája (304. sz. Ügyvédi Iroda 1056 Bp. Szerb u. 17-19.) részletes szóbeli ismertetést ad, kérdéseket megválaszol minden héten egy alkalommal a Garmada Áruház területén 3000,- F+Áfa/fő térítés ellenében.41.) Felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felek összeghatártól függően (hatáskör) kizárólagosan alávetik magukat a Szentendrei Járásbíróság-, ill. a Budapest Környéki Törvényszék illetékességének.


                                                                      GARMADA ÁRUHÁZ